• ภาพประชุมแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานในสังกัด

   

  • ภาพตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎี สุขฉายี) เป็นประธานศูนย์พื้นที่หันตรา

          •   คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557        •   คู่มือกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2558