คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2557
           อัพเมื่อ  31/10/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.41 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2556
           อัพเมื่อ  17/09/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.43 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
           อัพเมื่อ  06/11/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.62 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
           อัพเมื่อ  22/08/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.27 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
           อัพเมื่อ  20/06/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.46 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
        อัพเมื่อ  22/08/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.63 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
        อัพเมื่อ  20/06/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.61 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล
     •  คำสั่ง ประจำปีงบประมาณ 2555
           อัพเมื่อ  12/12/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
        อัพเมื่อ  12/12/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.96 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 12 เดือน)
           อัพเมื่อ  19/05/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.28 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 9 เดือน)
           อัพเมื่อ  05/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.79 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
           อัพเมื่อ  28/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.51 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
        อัพเมื่อ  08/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.37 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
           อัพเมื่อ  15/08/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.64 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ 12 เดือน
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 12 เดือน เฉพาะ วิทยาศาสตร์ และ ศิลปศาสตร์)
           อัพเมื่อ  19/05/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.63 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2556 (รอบ 12 เดือน)
           อัพเมื่อ  19/05/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.14 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)
           อัพเมื่อ  06/06/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.25 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2555 (แต่งตั้งเฉพาะ ครุศาสตร์ฯ บริหารฯ และวิทยาลัยการจัดการ)
           อัพเมื่อ  28/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.47 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2555 (ฉบับยกเลิก ครุศาสตร์ฯ บริหารฯ และวิทยาลัยการจัดการ)
           อัพเมื่อ  28/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.23 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2555
           อัพเมื่อ  28/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.60 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
           อัพเมื่อ  05/07/55 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  0.81 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า รอบ 9 เดือน
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2556      
           อัพเมื่อ  05/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.79 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2555      
           อัพเมื่อ  05/03/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.47 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2554      
           อัพเมื่อ  05/07/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  4.23 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2553      
           อัพเมื่อ  21/03/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.81 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
           อัพเมื่อ  05/07/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.46 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2553
           อัพเมื่อ  20/05/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.11 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในระดับปฏิบัติ ระดับสถาบัน
     •  คำสั่ง ปีการศึกษา 2554
           อัพเมื่อ  30/11/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.70 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส
     •  คำสั่ง ปีงบประมาณ2557 แก้ไข
           อัพเมื่อ 27/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  2.96 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีงบประมาณ2557
           อัพเมื่อ 08/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.88 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีงบประมาณ2556 แก้ไข เพิ่มเติม
           อัพเมื่อ 08/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.21 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีงบประมาณ2556
           อัพเมื่อ 08/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  2.98 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีงบประมาณ2555
           อัพเมื่อ 08/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  3.43 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีงบประมาณ2554 ครั้งที่ 2
           อัพเมื่อ  30/05/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.80 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปีงบประมาณ2554 ครั้งที่ 1
           อัพเมื่อ  10/02/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.30 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
           อัพเมื่อ  02/06/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.38Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
     •  คำสั่ง ปี พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ 2558
           อัพเมื่อ  21/10/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.31 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
     •  คำสั่ง ปี พ.ศ. 2557 ปีงบประมาณ 2558      
           อัพเมื่อ  16/10/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.01 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปี พ.ศ. 2556 ปีงบประมาณ 2557      
           อัพเมื่อ  18/09/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.05 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปี พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ 2556      
           อัพเมื่อ  06/11/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.59 Mb ดาวน์โหลด    
     •  คำสั่ง ปี พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ 2555      
           อัพเมื่อ  30/11/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.47 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP) สายวิชาการและสายสนับสนุน
     •  คำสั่ง ปีงบประมาณ 2557      
           อัพเมื่อ  04/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.00 Mb ดาวน์โหลด    
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
     •  คำสั่ง ปีงบประมาณ 2557
           อัพเมื่อ  15/05/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.31 Mb ดาวน์โหลด    
 

 


 
Facebook QA.RMUTSB.AC.TH
สำนักคุณภาพการศึกษา
ร่วมแบ่งปัน แชร์หน้านี้
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


หน่วยงานประกันของมทร. ทั้ง 9 แห่ง


มหาวิทยาลัยต่างๆ


ลิงค์ภายนอก
ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  http://qa.rmutsb.ac.th
  www.google.com
 สถิติการใช้งาน

QR Code

http : //qa.rmutsb.ac.th

นาฬิกา : แสดงเวลา

Back to Top