• รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลด อัพเมื่อ 27/10/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  mb
 
• รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน
ดาวน์โหลด อัพเมื่อ 27/10/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  mb