ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 โดยกำหนดให้ฟอนต์ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 13 ฟอนต์ เป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย โดยให้เพิ่มเข้าไปในระบบปฏิบัติการ Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม รวมทั้งให้จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทย นั้น  สามารถดาวน์โหลดฟอนต์ได้คลิกที่นี่

สัญญาอนุญาตให้ใช้งานและดูตัวอย่างฟอนต์
สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ ชื่อที่สงวนไว้สำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

          TH Krub, TH Krub Italic, TH Krub Bold, TH Krub Bold Italic,

          TH Niramit AS, TH Niramit AS Italic, TH Niramit AS Bold, TH Niramit AS Bold Italic,

          TH Kodchasal, TH Kodchasal Italic, TH Kodchasal Bold, TH Kodchasal Bold Italic,

          TH Sarabun PSK, TH Sarabun PSK Italic, TH Sarabun PSK Bold, TH Sarabun PSK Bold Italic,

          TH K2D July8, TH K2D July8 Italic, TH K2D July8 Bold, TH K2D July8 Bold Italic,

          TH Mali Grade 6, TH Mali Grade 6 Italic, TH Mali Grade 6 Bold, TH Mali Grade 6 Bold Italic,

          TH Chakra Petch, TH Chakra Petch Italic, TH Chakra Petch Bold, TH Chakra Petch Bold Italic,

          TH Baijam, TH Baijam Italic, TH Baijam Bold, TH Baijam Bold Italic,

          TH KoHo, TH KoHo Italic, TH KoHo Bold, TH KoHo Bold Italic,

          TH Fah Kwang, TH Fah Kwang Italic, TH Fah Kwang Bold, TH Fah Kwang Bold Italic.

      โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์ฟอนต์ในวงกว้าง รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและการแบ่งปันความรู้และพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้
      (1)  อนุญาตให้ใช้ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและอนุญาตให้ทำซ้ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟอนต์นี้ได้ รวมทั้งอนุญาตให้ได้ศึกษา ดัดแปลง และแจกจ่ายให้แก่ ผู้อื่นได้ ทั้งนี้จะต้องไม่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ดัดแปลงออกจำหน่าย เว้นแต่เป็นการจำหน่ายรวมติดไปกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น
      (2)  ก่อนดำเนินการดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ จะต้องแจ้งให้เจ้าของลิขสิทธิ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
      (3)  เมื่อดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์นี้แล้ว ห้ามผู้ดัดแปลงใช้ชื่อฟอนต์เดิม รวมทั้งห้ามใช้ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฟอนต์นี้ ในการโฆษณาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟอนต์ที่ได้ดัดแปลง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธ

 
Facebook QA.RMUTSB.AC.TH
สำนักคุณภาพการศึกษา
ร่วมแบ่งปัน แชร์หน้านี้
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


หน่วยงานประกันของมทร. ทั้ง 9 แห่ง


มหาวิทยาลัยต่างๆ


ลิงค์ภายนอก
ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  http://qa.rmutsb.ac.th
  www.google.com
 สถิติการใช้งาน

QR Code

http : //qa.rmutsb.ac.th

นาฬิกา : แสดงเวลา

Back to Top