นโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางร่วมกันจึงเสมือนเป็นค่านิยม บรรทัดฐานและความร่วมมือร่วมใจที่จะปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนี้

นโยบายคุณภาพ ( Quality Policy) : ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ
      “เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ชุมชน สังคม และนานาชาติ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

เป้าหมายคุณภาพ ( Quality Goal) : ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ
     1) ทุกหน่วยงานจะต้องจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงานเชิงรุกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่เป็นรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได้
     2) คณะ/สาขาวิชา จะต้องให้มีระบบและกลไกการพัฒนาบริหารหลักสูตรและกลไกการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)สร้างความมั่นใจด้านคุณภาพให้กับผู้รับบริการ
     3) มีการจัดทำกิจกรรม 5 ส ในทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ และเป็นไปตามมาตรฐานกิจกรรม 5 ส ของมหาวิทยาลัย
     4) คณะ/สาขาวิชา และหน่วยงานสนับสนุน มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     5) มีแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาบุคลากรตามแผน เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับข้อกำหนดตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพ
     6) มีการใช้ทรัพยากรด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยในภาพรวม
     7) สร้างวัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์
      “มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสังคม และนานาชาติ”

พันธกิจ
       1. ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุถณภาพ
       2. วิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
       3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
       4. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       5. บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์การ
       เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

สมรรถนะหลักของบุคลากร  (Core Competency)
       1. ใฝ่รู้ (Self learning)
       2. มีความคิดเชิงระบบ (System thinking)
       3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication)
       4. เป็นมืออาชีพ (Professional)
       5. จิตสาธารณะ (Public mind)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       1. ใฝ่รู้ (Self learning) หมายถึง รักในความรู้ มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง
       2. มีความคิดเชิงระบบ (System thinking) หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่งใดในลักษณะและสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับองค์ประกอบย่อยได้อย่างครอบคลุมครบวงจร
       3. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective communication) หมายถึง มีทักษะในการถ่ายทอด นำเสนอข้อมูลข่าวสาร รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
       4. เป็นมืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชาชีพเป็นอย่างดี มีทักษะความชำนาญในการปฏิบัติ และประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
       5. มีจิตสาธารณะ (Public mind) หมายถึง การตระหนักรู้และคำนึงถึงส่วนรวมเป็นจิตที่คิดสร้างสรรค์เป็นกุศล และมุ่งทำกรรมดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
       1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
       2. มุ่งเน้นการเรียนการสอนฝนสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology - based Teaching and Training)
       3. มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือมีความเป็นอาชีพ (Professional Oriented) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ รู้จริง มีทักษะความชำนาญ และมีจริยธรรมในวิชาชีพ

จุดเน้นความเป็นเลิศ
       1. อาหาร
       2. พลังงาน
       3. เครื่องมือและแม่พิมพ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
       1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ
       2. พัฒนาศักยภาพการวิจัย และสร้างนวัตกรรม
       3. สร้างความเสมอภาคและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
       4. สืบสาน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 
Facebook QA.RMUTSB.AC.TH
สำนักคุณภาพการศึกษา
ร่วมแบ่งปัน แชร์หน้านี้
ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย


หน่วยงานประกันของมทร. ทั้ง 9 แห่ง


มหาวิทยาลัยต่างๆ


ลิงค์ภายนอก
ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลเว็บไซต์
กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา
  http://qa.rmutsb.ac.th
  www.google.com
 สถิติการใช้งาน

QR Code

http : //qa.rmutsb.ac.th

นาฬิกา : แสดงเวลา

Back to Top