«เอกสารประกอบการอบรม»
เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2558
เอกสารประกอบการอบรม 17 - 18 มิถุนายน 2558
      •   Peer review update.1 / การจัดทำรายงานและการนำเสนอผล
             อัพเมื่อ 24/06/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 1.08 mb ดาวน์โหลด      
      •   การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 24
             อัพเมื่อ 19/06/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 1.39 mb ดาวน์โหลด      
 

 
เอกสารดาวน์โหลด ปีการศึกษา 2557
เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 22-24 ธันวาคม 2557
      •   การบรรยาย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”
             อัพเมื่อ 29/12/57 ประเภทไฟล์ PPT ขนาดไฟล์ 1.87 mb ดาวน์โหลด      
เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 22 กันยายน 2557
      •   ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2557
             อัพเมื่อ 15/09/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 8.88 mb ดาวน์โหลด      
 
      •   ใบรายชื่อคณะกรรมการประกันฯ มทร.สุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2556
             อัพเมื่อ 07/10/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.42 mb ดาวน์โหลด      
เอกสารการอบรมเชิงปฏิบัติการ
      •   การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  โดย เกศริน ภัทรเปรมเจริญ   สำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
             อัพเมื่อ 26/11/55 ประเภทไฟล์ PPT ขนาดไฟล์ 4.94 mb ดาวน์โหลด      
      •   ฟอร์ม แผนการจัดการความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ
             อัพเมื่อ 26/11/55 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.54 mb ดาวน์โหลด      
      •  โครงการประชุมจัดทำแผนอบรมให้ความรู้ และติดตามการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในและการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรมหาวิทยาลัย ประชุม วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2555
             อัพเมื่อ 19/11/55 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 3.49 mb ดาวน์โหลด