แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557
   --ระดับสถาบัน--     --ระดับคณะ--     --ระดับหลักสูตร--

«งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน»
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
      •   แบบฟอร์ม SAR ระดับสถาบัน
             อัพเมื่อ 17/08/58 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.13 mb ดาวน์โหลด      
      •   ทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน
             อัพเมื่อ 17/08/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.23 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 (Update 21/07/58)
             อัพเมื่อ 21/07/58 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.16 mb -ยกเลิก-      
      •   ทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (จากสถาบันภายนอก)
             อัพเมื่อ 17/08/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 5.28 mb ดาวน์โหลด      
      •   ทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 1/2558 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558
             อัพเมื่อ 07/07/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.23 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบตอบรับวันที่ 2 - 3 และ 4 - 9 กรกฎาคม 2558 (ส่งตอบรับผ่านทาง e:mail rus.qa@hotmail.com ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558)
             อัพเมื่อ 19/06/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
             อัพเมื่อ 04/06/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.58 mb ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 (Update ครั้งที่ 2 : 23/06/58 หน้า 18-19 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3.5 )
             อัพเมื่อ 19/05/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.53 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบตอบรับอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558 (ส่งตอบรับภายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ได้ที่ e-mail : rus.qa@hotmail.com)
             อัพเมื่อ 21/04/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.40 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบตอบรับวันที่ 9 มิถุนายน 2558 *ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ (ส่งตอบรับภายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ได้ที่ e-mail : rus.qa@hotmail.com)
             อัพเมื่อ 21/04/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (Update 24/04/58)
             อัพเมื่อ 24/04/58 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.79 mb -ยกเลิก-      
      •   แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 (Update 21/04/58)
             อัพเมื่อ 21/04/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.27 mb -ยกเลิก-      
      •   (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งชี้บังคับ
             อัพเมื่อ 23/03/58 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.90 mb ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 (ส่งผลการพิจารณากับไปยัง สคศ. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2558)
             อัพเมื่อ 23/03/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.54 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบตอบรับ วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 (ส่งตอบรับภายใน วันที่ 20 เมษายน 2558 ได้ที่ e-mail : rus.qa@hotmail.com)
             อัพเมื่อ 18/03/58 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด      
      •   มาตรการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบัน
             อัพเมื่อ 03/02/58 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.49 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
             อัพเมื่อ 20/01/58 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.13 mb ดาวน์โหลด      
 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
      •   ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
             อัพเมื่อ 29/12/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.15 mb ดาวน์โหลด      
      •   คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา (ฉบับปีการศึกษา 2557)
             อัพเมื่อ 29/12/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.27 mb ดาวน์โหลด      
 
เอกสารสำหรับผู้ช่วยเลขานุการ
      •   หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประเมิน สำหรับผู้ฝึกตรวจ
              อัพเมื่อ 10/06/57 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.30 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบรายงานผลการประเมิน SAR ปีการศึกษา 2556
             อัพเมื่อ 10/06/57 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.28 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบบันทึกการประเมินระดับคณะ/วจ. และระดับมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 10/06/57 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.37 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบบันทึกการประเมิน สวพ.
             อัพเมื่อ 10/06/57 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.19 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบบันทึกการประเมิน สวท.
             อัพเมื่อ 10/06/57 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.15 mb ดาวน์โหลด      
      •   แบบบันทึกการประเมิน สวส.
             อัพเมื่อ 10/06/57 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.25 mb ดาวน์โหลด      
      •  แบบบันทึกการประเมิน สอ.
             อัพเมื่อ 10/06/57 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.20 mb ดาวน์โหลด      
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2557 รายการ Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
      •  รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม
             อัพเมื่อ 10/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.18 mb ดาวน์โหลด      
      •   กำหนดการ
             อัพเมื่อ 10/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.98 mb ดาวน์โหลด      
      •   บันทึกประวัติ (นำส่ง ภายในวันที่ 16 ม.ค. 57)
             อัพเมื่อ 10/01/57 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.31 mb ดาวน์โหลด      
      •   ตาราง ป.1 (ใช้เป็นเอกสารลงทะเบียนในวันที่ 19 ม.ค. 57)
             อัพเมื่อ 14/01/57 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.28 mb ดาวน์โหลด      
      •   ระบบ Che Qa Online (test) SAR คณะศิลปศาสตร์  (เข้าใช้วันที่ 14-19 ม.ค.57)
          * (โปรดอ่าน ขั้นตอนการเข้าระบบ) (แก้ไข 16 ม.ค. 57)
             อัพเมื่อ 15/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.10 mb ดาวน์โหลด      
          **  SAR คณะศิลปศาสตร์  (กรณีเข้าระบบไม่ได้)
             อัพเมื่อ 16/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.90 mb ดาวน์โหลด      
 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
      •   แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
             อัพเมื่อ 16/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.06 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •   อัตลักษณ์ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
             อัพเมื่อ 01/03/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.94 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •     ศัพท์รายชิ้อสาขาวิชาจำแนกตาม  ISCED
             อัพเมื่อ 20/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.56 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •     International Standard Classification of Education (ISCED 1997)
             อัพเมื่อ 20/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.33 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •     Manual for The Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions  : Office of the Higher Education Commission (OHEC)
             อัพเมื่อ 20/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.78 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •     คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2555
             อัพเมื่อ 04/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.16 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สวส.    
      •     คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2555
             อัพเมื่อ 04/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.68 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สวพ.    
      •   แผนการประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2556
             อัพเมื่อ 04/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.31 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สวพ.    
      •     คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2555
             อัพเมื่อ 04/02/56 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.37 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สวท.    
      •  ฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2556
             อัพเมื่อ 17/09/55 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.63 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •    คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)ประจำปีการศึกษา 2554
             อัพเมื่อ 23/02/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.60 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •    คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีการศึกษา 2554
             อัพเมื่อ 22/06/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 9.93 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •    คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (สำหรับ สายสนับสนุน)
             อัพเมื่อ 14/03/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.74 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2554)
             อัพเมื่อ 24/02/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.25 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •  รายละเอียดการเพิ่มเติมคำอธิบายเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประกันฯ ภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2554)
             อัพเมื่อ 24/01/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนมกราคม 2554)
             อัพเมื่อ 28/01/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.59 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553)
             อัพเมื่อ 17/11/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.16 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนกรกฎาคม 2553)
             อัพเมื่อ 19/07/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.24 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •  ต้นแบบ SAR มทรส.2552
             อัพเมื่อ 19/07/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.84 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •  องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”
             อัพเมื่อ 15/02/53 ประเภทไฟล์ DOC ขนาดไฟล์ 0.48 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สคศ.    
      •    มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (กรกฎาคม 2553)
             อัพเมื่อ 10/07/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.38 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •    คู่มือฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
             อัพเมื่อ 10/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 7.39 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •    หลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา เพื่อส่งเสริมสนนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันอุดมศึกษา
             อัพเมื่อ 10/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  7.05 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •    manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.94 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •    คำอธิบายเพิ่มเติมประกอบ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.44 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
 
      •    เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.92 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
 
      •    สรุปผลการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.60 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •    เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.32 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •  SAR ของสถาบัน (ส่ง สกอ ปีการศึกษา 2550)
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 1.60 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.    
      •  SAR ปีการศึกษา 2549
             อัพเมื่อ 01/02/53 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 0.32 mb ดาวน์โหลด แหล่งที่มา สกอ.