«งาน ก.พ.ร.»
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
      •   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระดับมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 10/02/58 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  6.48 mb ดาวน์โหลด      
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2558
      •  หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200 ว22 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 เรื่อง การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)
             อัพเมื่อ 29/12/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.17 mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ลิงค์  
      •  สิ่งที่ส่งมาด้วย (รวมทั้งหมด)
             อัพเมื่อ 29/12/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  2.14 mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ลิงค์  
      •  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตัวอย่างหนังสือลงนามคำรับรอง
             อัพเมื่อ 29/12/57 ประเภทไฟล์ Word ขนาดไฟล์  0.65 mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ลิงค์  
      •  สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ตัวอย่างหนังสือลงนามคำรับรองสำหรับสถาบันพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
             อัพเมื่อ 29/12/57 ประเภทไฟล์ Word ขนาดไฟล์  0.66 mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ลิงค์  
      •  เอกสารประกอบคำรับรอง
             อัพเมื่อ 29/12/57 ประเภทไฟล์ Word ขนาดไฟล์  0.54 mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ลิงค์  
      •  สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลระบบประกัน
             อัพเมื่อ 29/12/57 ประเภทไฟล์ Word ขนาดไฟล์  0.19 mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ลิงค์  
 

 
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
      •   หน่วยงานคณะและวิทยาลัยการจัดการ
             อัพเมื่อ 24/09/57 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  0.29 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             อัพเมื่อ 24/09/57 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 0.18 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 24/09/57 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  0.19 mb ดาวน์โหลด      
      •   สถาบันวิจัยและพัฒนา
             อัพเมื่อ 24/09/57 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  0.18 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักงานอธิการบดี
             อัพเมื่อ 24/09/57 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  0.26 mb ดาวน์โหลด      
      •   การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับคณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
             อัพเมื่อ 10/02/57 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  0.10 mb ดาวน์โหลด      
      •   คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
             อัพเมื่อ 4/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.96 mb ดาวน์โหลด      
      •   การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
             อัพเมื่อ 21/10/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 1.39 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2557
      •   สำนักงานอธิการบดี
             อัพเมื่อ 28/02/57 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             อัพเมื่อ 28/02/57 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  0.10 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 28/02/57 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด      
      •   สถาบันวิจัยและพัฒนา
             อัพเมื่อ 17/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  2.00 mb ดาวน์โหลด      
 

 
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
      •  แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
             อัพเมื่อ 05/09/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.39 mb ดาวน์โหลด      
      •  แบบฟอร์มรายงาน (ปรับปรุง เพิ่มเติม ตัวชี้วัดที่ 10)
             อัพเมื่อ 12/02/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 0.23 mb ดาวน์โหลด      
      •  เอกสารการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน
             อัพเมื่อ 12/02/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 0.16 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2556
      •  คำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2556 (ทุกหน่วยงาน)
             อัพเมื่อ 07/03/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์  7.71 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.37 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.63 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.39 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.12 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.38 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะศิลปศาสตร์
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.10 mb ดาวน์โหลด      
      •  วิทยาลัยการจัดการ
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.89 mb ดาวน์โหลด      
      •  สถาบันวิจัยและพัฒนา
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.94 mb ดาวน์โหลด      
      •  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.85 mb ดาวน์โหลด      
      •  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  0.69 mb ดาวน์โหลด      
      •  สำนักงานอธิการบดี
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.34 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
      •  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระดับมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 11/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.40 mb ดาวน์โหลด      
      •  กรอบการประเมิน
             อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.51 mb ดาวน์โหลด      
      •  คำรับรอง_กรณีที่ 1
             อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ PDF< ขนาดไฟล์ 0.15 mb ดาวน์โหลด      
      •  แนวทางการประเมิน
             อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.60 mb ดาวน์โหลด      
      •  คำอธิบาย
             อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.97 mb ดาวน์โหลด      
      •  ฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
             อัพเมื่อ 01/02/56 ประเภทไฟล์ Excel ขนาดไฟล์ 0.50 mb ดาวน์โหลด      
 
เอกสาร ก.พ.ร. ทั่วไป
      •  หลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Good Governance
             อัพเมื่อ 22/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 89.6 mb ดาวน์โหลด      
      •  หนังสือ "9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
             อัพเมื่อ 06/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 48.7 mb ดาวน์โหลด << เพิ่มเติม >> ดาวน์โหลด  
 

 
      •  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการของ มทร.ส.
             อัพเมื่อ 17/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.67 mb ดาวน์โหลด      
      •  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ 2555 ให้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว ของ มทร.ส.
             อัพเมื่อ 17/01/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.41 mb ดาวน์โหลด      
      •  เลื่อนส่งผลการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
             อัพเมื่อ 24/12/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.40 mb ดาวน์โหลด      
      •  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของ มทร.ส.
             อัพเมื่อ 12/12/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 2.53 mb ดาวน์โหลด      
      •  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
             อัพเมื่อ 12/12/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 0.96 mb ดาวน์โหลด      
 
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
      •  แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
             อัพเมื่อ  29/07/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.34 mb ดาวน์โหลด      
      •  เป้าหมายผู้รับผิดชอบรายตัวชี้วัด ก.พ.ร.ปี 55
             อัพเมื่อ 08/02/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.40 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
      •  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ระดับมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.15 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน
      •  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.82 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.70 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.66 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.86 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.59 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะศิลปศาสตร์
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.94 mb ดาวน์โหลด      
      •  วิทยาลัยการจัดการ
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.68 mb ดาวน์โหลด      
      •  สถาบันวิจัยและพัฒนา
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.68 mb ดาวน์โหลด      
      •  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.87 mb ดาวน์โหลด      
      •  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.84 mb ดาวน์โหลด      
      •  สำนักงานอธิการบดี
             อัพเมื่อ 01/05/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.75 mb ดาวน์โหลด      
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ 2555
      •  การปรับปรุงกรอบการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
             อัพเมื่อ 04/10/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.52 mb ดาวน์โหลด สิ่งที่ส่งมาด้วย ZIP ดาวน์โหลด  
      •  กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
              อัพเมื่อ 20/02/55 ประเภทไฟล์ XLS ขนาดไฟล์ 0.13 mb ดาวน์โหลด      
      •  รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
             อัพเมื่อ 20/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.86 mb ดาวน์โหลด      
 

 
การจัดสรรเงินรางวัล
      •   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของ มทร.ส.
             อัพเมื่อ 23/08/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.87 mb ดาวน์โหลด      
      •   หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการของ มทร.ส.
             อัพเมื่อ 23/08/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.87 mb ดาวน์โหลด      
      •   การจ่ายเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวของ มทร.ส.
             อัพเมื่อ 23/08/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.87 mb ดาวน์โหลด      
 
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
      •   ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
             อัพเมื่อ 26/12/56 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 1.27 mb ดาวน์โหลด      
 
คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
      •   คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ 2554
             อัพเมื่อ 07/01/54 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 0.86 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2554
      •   คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ระดับมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.23 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน
      •   คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.14 mb ดาวน์โหลด      
      •   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.53 mb ดาวน์โหลด      
      •   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.75 mb ดาวน์โหลด      
      •   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์  1.26 mb ดาวน์โหลด      
      •   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.10 mb ดาวน์โหลด      
      •   คณะศิลปศาสตร์
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.03 mb ดาวน์โหลด      
      •   สถาบันวิจัยและพัฒนา
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.95 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.08 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.06 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักงานอธิการบดี
             อัพเมื่อ 06/08/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.98 mb ดาวน์โหลด      
 
แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
      •  แจ้งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.58 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553
      •  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ระดับมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.69 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน
      •  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 2.23 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 1.04 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.82 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.40 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.62 mb ดาวน์โหลด      
      •   คณะศิลปศาสตร์
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.21 mb ดาวน์โหลด      
      •   สถาบันวิจัยและพัฒนา
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.63 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.70 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.32 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักงานอธิการบดี
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.79 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552
      •  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ระดับมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.26 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฎิบัติราชการของหน่วยงาน
      •  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 3.40 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ Winrar ขนาดไฟล์ 3.44 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.47 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.41 mb ดาวน์โหลด      
      •  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 3.80 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.99 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.92 mb ดาวน์โหลด      
      •   สำนักงานอธิการบดี
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.97 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551
      •  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ระดับมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 15.1 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550
      •  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ระดับมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 8.40 mb ดาวน์โหลด      
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549
      •  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ระดับมหาวิทยาลัย
             อัพเมื่อ 07/09/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด