«แผนการประกันคุณภาพ»
      •   แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
             อัพเมื่อ 16/07/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 25.4 mb ดาวน์โหลด      
      •   แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
             อัพเมื่อ 26/02/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 14.5 mb ดาวน์โหลด      
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2555 : (ได้รับการพิจาณาลงนามรับรองมติจากสภามหาวิทยาลัย)
             อัพเมื่อ 22/02/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 19.9 mb ดาวน์โหลด      
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2554 : (ได้รับการพิจาณาลงนามรับรองมติจากสภามหาวิทยาลัย)
             อัพเมื่อ 10/04/55 ประเภทไฟล์ RAR ขนาดไฟล์ 12.2 mb ดาวน์โหลด      
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2553 (KPI-MAPPING) (ได้รับการพิจาณาลงนามรับรองมติจากสภามหาวิทยาลัย)
             อัพเมื่อ 06/06/54 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 12.8 mb ดาวน์โหลด      
      •  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2554 (KPI-MAPPING)
             อัพเมื่อ 20/01/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.11 mb ดาวน์โหลด