« ผลสำรวจความพึงพอใจ »
ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2557
      •   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
             อัพเมื่อ 27/08/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 0.79 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2556
      •   รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
             อัพเมื่อ 27/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 5.73 mb ดาวน์โหลด      
      •  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สังกัดปีการศึกษา 2556
             อัพเมื่อ 27/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 16.9 mb ดาวน์โหลด      
      •  ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา(เบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
             อัพเมื่อ 20/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 28.4 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2555
      •  ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สังกัด ปีการศึกษา 2555
             อัพเมื่อ 27/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 18.0 mb ดาวน์โหลด      
      •  รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2555 มทร.สุวรรณภูมิ
             อัพเมื่อ 13/06/57 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 14.0 mb ดาวน์โหลด      
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2555(มหาวิทยาลัย)
             อัพเมื่อ 11/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 6.78 mb ดาวน์โหลด      
      •  รายงานผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2555
             อัพเมื่อ 01/05/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 1.21 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2554
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2554 (มหาวิทยาลัย)
             อัพเมื่อ 26/06/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 4.40 mb ดาวน์โหลด      
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2554 (สำนักงานสถิติ)
             อัพเมื่อ 26/12/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 11.3 mb ดาวน์โหลด      
      •  สรุปความพึงพอใจของบุคลากร ปีการศึกษา 2554
             อัพเมื่อ 05/07/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 22.2 mb ดาวน์โหลด      
      •  สรุปความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
             อัพเมื่อ 05/07/55 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 17.6 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2553
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2553 (สำนักงานสถิติ)
             อัพเมื่อ 19/04/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 14.3 mb ดาวน์โหลด      
 

 
ผลสำรวจความพึงพอใจ ปีการศึกษา 2552
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2552 (มหาวิทยาลัย)
             อัพเมื่อ 11/07/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 2.11 mb ดาวน์โหลด      
      •  สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มทร.สุวรรณภูมิ ปี 2552 (สถิติ)
             อัพเมื่อ 11/07/56 ประเภทไฟล์ PDF ขนาดไฟล์ 7.98 mb ดาวน์โหลด