•  แบบฟอร์ม SAR ระดับสถาบัน
•  ทำเนียบผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (จากสถาบันภายนอก)
•  ทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมิน
•  แบบตอบรับอบรมระบบ CHE QA Online วันที่ 13 ส.ค. 58 (ตอบรับออนไลน์ภายในวันที่ 10 ส.ค. 58)
•  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
•  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
•  แบบฟอร์มผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  ส่งภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558
•  แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
•  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและสร้างเทคนิคการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
   ภายใน ปีการศึกษา 2557
   ››› วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ศูนย์สุพรรณบุรี
   ››› วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ศูนย์นนทบุรี
   ››› วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 ศูนย์วาสุกรี
   ››› วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ศูนย์หันตรา
•  ทำเนียบผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 1/2558 ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558
•  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2558
•  เอกสารประกอบการอบรม 17 - 18 มิถุนายน 2558 (Peer review update.1 / การจัดทำรายงานและการนำเสนอผล)

•  คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 (Update ครั้งที่ 2 : 23/06/58 หน้า 18-19 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 3.5 )
•  เอกสารประกอบการอบรม 17 - 18 มิถุนายน 2558 (การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 24)
•  แบบตอบรับวันที่ 2 - 3 และ 4 - 9 กรกฎาคม 2558 (ส่งตอบรับผ่านทาง e:mail rus.qa@hotmail.com ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2558)
• 
ช่องทางสืบค้นรหัสหลักสูตร 14 หลัก >>>คลิกที่นี่<<< (ขั้นตอกการสืบค้น)
•  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557
•  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
•  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
•  คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1 : 22/05/58 Update หน้า 6-7)
•  แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
•  แบบตอบรับอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2558 (ส่งตอบรับภายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ได้ที่ e-mail : rus.qa@hotmail.com)
•  แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 (Update 24/04/58)

•  จดหมายข่าว ปี 2558 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2558
•  รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2558
•  คู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2557
•  แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (SOP)
•  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระดับมหาวิทยาลัย
•  มาตรการรองรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบัน
•  แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
•  แบบตอบรับ การลงพื้นที่ให้ความรู้มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
•  ฟอร์มการทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
• ตัวอย่างการเขียนโดยใช้โปรแกรม visio